Logo bodegraafsnieuwsblad.nl
Politieke columns

Politieke column - Henk van der Smit, SGP

  Column
Henk van der Smit
Henk van der Smit

Spanningen tussen natuur en landbouw

Natuur en landbouw staan al vele jaren met regelmaat op de agenda 's van provincies en gemeenten. In verschillende landinrichtingsplannen is er voor gekozen om de functies landbouw en natuur van elkaar te scheiden. Landbouwgrond moest optimaal worden ingericht voor de landbouw en natuurwaarden speelden daarbij geen rol meer. Daartegenover werden gebieden aangewezen die werden ingericht voor natuur zonder dat landbouw daarin een rol speelde. Deze keuze heeft niet altijd goed uitgepakt. Door de intensivering van de landbouw zijn veel soorten onder druk komen te staan, terwijl in de 'nieuwe' natuurgebieden lang niet altijd de soorten kwamen die in de landbouwgebieden verdwenen.

Een tweede belangrijke keuze was om natuurgebieden aan elkaar te verbinden. Ook hiervan is het de vraag of dit wel een goede keuze is geweest. De verwachtingen ten aanzien van de natuur zijn lang niet altijd uitgekomen. Op andere plaatsen waar men het niet verwachtte, ontstonden soms spontaan natuurwaarden.

Nieuw is om natuur en landbouw met elkaar te verweven. Daarmee bedoel ik dan niet de inmiddels bekende 'natuurboeren', maar landbouwbedrijven die in hun bedrijfsvoering rekening houden met de natuur. Misschien is nieuw ook weer niet helemaal nieuw. Mozes heeft aan de Israëlieten al voorschriften meegegeven voor het grondgebruik. Niet alleen de zevende dag werd ingesteld als rustdag, maar ook het zevende jaar waarin de bodem niet actief mocht worden bewerkt. De hoeken van het land mochten niet worden afgemaaid en een broedende vogel niet worden gestoord. Vaak hoor je dat deze uitgangspunten nu niet meer realistisch zijn. Nu geef ik direct toe dat het niet altijd eenvoudig is om zulke oeroude regels toe te passen. De precieze oplossingen heb ik niet, maar het lijkt me goed als bestuurders, agrariërs en natuurbeheerders zich gaan bezinnen op deze oude principes ten aanzien van grondgebruik. Het oude kan soms verrassend vernieuwend zijn.


Henk van der Smit, Raadslid SGP Bodegraven-Reeuwijk

Reageer als eerste
Meer berichten